Applikáció adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által letöltött Julearn mobil applikációt (a továbbiakban: applikáció) az Juventus Language Group Kft. (székhely: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 1. em. 8.Cg. 01 09 563762, adószám: 12191831243) (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja, ezáltal a rendszerben kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül. A Julearn mobil applikáció tekintetében minden esetben a partnercégek – melyek megbízásából a tanuló felnőttképzésben vesz részt és azzal adatkezelési megállapodást kötöttünk – adatkezelők.

2. Fogalom meghatározás

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

A szolgáltatás igénybevétele érdekében szükséges, hogy a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltató számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat a Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció működése és a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli.

Szolgáltató az adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. évi. XIII. törvénnyel módosított, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az applikáció letöltése, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. 

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

3. Az adatkezelés célja

A Julearn applikáció szolgáltatásainak és a Juventus Language Group Kft. nyelvóráinkak Felhasználó általi igénybevétele, a Felhasználó számára üzenetek, információk közvetítése a Szolgáltató által. Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés lebonyolítása, a jogszabályban előírt adatkezelési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések esetében: a felnőttképzési törvény alapján a felnőttképzési szerződés megkötése (illetve annak elkészítése); a megrendelő által delegált résztvevők beazonosítása; a kapcsolattartási adatok felvétele, nyilvántartása a belső ügyviteli rendszerben; adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; továbbá kapcsolattartás a jelentkezővel. A pályázati forrásból megvalósuló céges (vállalati) megrendelések esetében a további adatok kezelésének célja a megrendelővel kötött szerződés teljesítése és a pályázati előírásoknak való megfelelés biztosítása, és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Egyéb, a felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó tudásmegosztó/tudásfejlesztő megoldások esetében: a résztvevők beazonosítása; továbbá a kapcsolattartási adatok felvétele, nyilvántartása a belső ügyviteli rendszerben; kapcsolattartás a jelentkezővel, valamint céges (vállalati) megrendelések esetében a nyújtott szolgálatás szerződésszerű teljesítése illetve annak igazolása. 

Az adatok belső ügyviteli rendszerben történő rögzítésének célja a képzés megszervezéséhez, képzésen résztvevővel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok belső nyilvántartása, az ügyviteli rendszer működtetése. 

Az előzetes kompetenciák igazolásával, valamint az előzetes tudásmérési szolgáltatással összefüggésben az adatkezelés célja a kompetenciák meglétének ellenőrzése és igazolása, a személyre szabott képzés megfelelő előkészítése, ennek során kapcsolatfelvétel a résztvevővel, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Felnőttképzési törvény) 16.§-ában meghatározott dokumentumőrzési kötelezettség teljesítése. 

4. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR (1) bekezdés b) pontja, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokra vonatkozó adatkezelés, illetve az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján is kezelheti az érintettek személyes adatait.

A nyelvórákon való részvétel során a felnőttképzési szerződés megkötéséhez (2.2 pont) szükséges adatok megadása kötelező, mivel a Felnőttképzési törvény ezt kötelezően előírja, és ennek hiányában Ön nem tud részt venni képzéseinken. 

Az adatok belső ügyviteli rendszerben történő kezelésének jogalapja a Juventus Language Group Kft. azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy saját vállalatirányítási rendszerét működtesse. 

5. A kezelt adatok köre


Felnőttképzési jogviszonyával kapcsolatos adatai


A Felnőttképzési törvény és végrehajtási rendeletei adatszolgáltatásra kötelezi a felnőttképzési intézményeket. Ennek megfelelően a Juventus Language Group Kft. a Felnőttképzési törvény 15.§-a alapján az alábbi adatokat továbbítja a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR) a képzésről és a képzésen résztvevőkről: 

 • a természetes személyazonosító adatok (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve) és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – az oktatási azonosító szám, 
 • elektronikus levelezési (e-mail) cím,
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • a képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja és – a zárt  rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – a befejezésének tervezett időpontja,
 • a képzési díj összege és a költségviselő személye. 
 
Ha más partnerünk szervezi és valósítja meg a képzést, úgy a jelentkezési adatokat továbbítjuk részére, aki az adatokat önálló adatkezelőként kezeli, és az adatkezelési tájékoztatást közvetlenül az Ön részére megadja. 

Képzési dokumentáció

képzés során jelenléti ívet, továbbá haladási naplót vezetünk, melyeken szerepel az Ön neve, aláírása, esetlegesen a hiányzás ténye. 

 

6. Az adatkezelés időtartama

Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

7. Az adatokhoz való hozzáférés

a kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a Szolgáltató munkatársai az applikáció és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá.

Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Szolgáltató kijelenti, hogy az összekapcsolt adatok nem minősülnek személyes adatnak tekintettel arra, hogy azokból az érintettel való kapcsolat nem állítható helyre. Az összekapcsolt adatokat Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a Szolgáltató munkatársai számára hozzáférhetőek. A rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha Szolgáltató hatósági határozaton alapuló, illetve egyéb hivatalos úton történő megkeresésnek tesz eleget.

A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.

Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, adataiban történő változást bármikor bejelentheti a következő e-mail címen: info@juve.hu

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

8. Felhasználók jogai

Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és hogy a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • jogosult felvilágosítást kapni azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
 • jogosult megkapni minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
 • továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató „ Az adatkezelés korlátozásához való jog” pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelési folyamat lezárultáig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

 1. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 1. a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3. c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]

ÉS

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

Az applikáció harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, hogy az applikációt ne töltse le, illetőleg törölje azt!