Felnőttképzési szerződés

Felnőttképzési szerződés

Név:      Juventus Language Group Kft.

Adószám: 12191831-2-43

Székhely: 1117 Budapest, Bercsényi u. 21. A. 108.

Iroda: 1117 Budapest, Karinthy F. út 13. III/4.  

Felnőttképzési nyilvántartás: B/2020/000782

Továbbiakban: Képző

 

1.      A szerződés tárgya

A Képző a Képzésben résztvevő munkáltatójának megbízásából munkahelyi nyelvi képzést szervez. 

A Felek tudomásul veszik, hogy a Képzőnek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján a Képzésben résztvevő felnőttel

felnőttképzési szerződést kell kötnie, melynek részét képezi a személyes adatok kezelése és a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben

való rögzítése.

A nyelvi képzés a felnőttképzési törvény keretein belül, bejelentés alapján történik. Jelen felnőttképzési szerződést nem kell írásban

megkötni annak tartalma a képzésben való részvétellel elfogadottnak minősül.

 

Jelen Felnőttképzési szerződés az első órán való megjelenéssel lép érvénybe.

A Képzés részleteit, így a képzés megnevezését, azonosító számát, a nyelvet, óraszámot, kezdést, tervezett befejezési dátumot

és a haladás ütemezését a képzést indító tájékoztató levélben küldi meg a Képző e-mailben a képzés kezdete előtt, mely jelen szerződés

elválaszthatatlan részét képezi. 

 

A Képzésben Képzésben résztvevő vállalja az alábbi kereteket:

2.      Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

A képzésben való részvétel feltétele az előzetes tudás felmérése, mely két féle formában történik:

·         Szintfelmérés vagy

·         az előző modul „Megfelelt” minősítésű záró vizsgájának beszámítása, ha az nem régebbi 6 hónapnál.

3.        Részvétel, megengedett hiányzás mértéke, túllépésének következményei

A hiányzás megengedett mértéke az összóraszám maximum 20 %-a. A megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén a Képzésben

résztvevő a képzést nem teljesítette. A részvételi eltérés eltérhet a munkáltató képzési szabályzata alapján, melyről a HR küldi a tájékoztatást

a Képzésben résztvevőnek.

4.      A Képzésben résztvevő teljesítményének ellenőrzése, értékelése

Minden tananyagegység vizsgával zárul, melyre a képzés utolsó két alkalmán kerül sor, írásban és szóban.

A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a Képzésben résztvevő legalább 60 százalékot ér el szóban és írásban is.

Amennyiben a Képzésben résztvevő a vizsgán nem tud megjelenni vagy sikertelen a vizsgája, de a részvételi aránya elegendő a képzés sikeres

befejezéséhez, a Képző egy alkalommal ingyenesen pótvizsga lehetőséget biztosít a Képzésben résztvevő számára.

5. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum

A képzésről, a Képzésben résztvevő kérésére Tanúsítványt állít ki a Képző. Amennyiben nem érkezik a Képző felé kérelem, úgy a

Képzésben résztvevő eredményeit a Munkáltató felé szolgáltatott képzési Riport tanúsítja.

6.      A képzés díja, fizetés

Költségviselő: A Képzésben résztvevő munkáltatóját terheli a képzési díj 100%-a. A Képző, havonta, a teljesített órák alapján számol el a

Munkáltató irányába.

A Képzésben résztvevőt nem terheli fizetési kötelezettség Képző irányába. A tanfolyam időközbeni befejezése nem jogosítja fel a Képzésben

résztvevőt, hogy a tandíj egészét vagy részét visszakövetelje.

7.      Vizsgadíj, pótvizsgadíj

a)        A záró vizsga díja: ingyenes

b)       Első pótvizsga díja: ingyenes

c)        Szintfelmérés: ingyenes

Képző más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg Képzésben résztvevő terhére.

8.      A képzés költségvetési vagy európai uniós forrása

A képzés nem Állami vagy Európai uniós forrásból valósul meg

10. képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltételei

A képzés nem ösztöndíj formájában valósul meg.

9.    Adatkezelés és bizalmasság

A Képzésben résztvevő a képzésben részvétellel hozzájárul adatainak a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti nyilvántartásához és elfogadja jelen

feltételeket. Amennyiben Képzésben résztvevő nem adta meg a Képző részére a személyes adatait, akkor nem vehet részt a képzésben.

A Képző a személyes adatokat kizárólag a kötelező képzési adminisztráció céljából használja, kizárólag a képzés megvalósításának

ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. A Képző a Képzésben résztvevő adatait 8 évig tartja nyilván.

10.   A Képzésben résztvevő kötelezettségei

Aktívan közreműködik a képzési és értékelési folyamatban, a megengedett hiányzást nem lépi túl. Részvételét aláírásával igazolja a

Jelenléti íven minden alkalommal vagy hozzájárul online képzés esetén a képernyőfotó készítéséhez.

Elfogadja a képzés ütemtervét, indokolatlan késések nélkül részt vesz a képzésen, modulzáró vizsgán részt vesz és a képzés végén

elégedettségi kérdőívet tölt ki.

11.   A Képző kötelezettségei

A képzést jó színvonalon megtartja. A felnőttképzési törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíti.

12.   A Képzésben résztvevő szerződésszegésének következményei

Amennyiben Képzésben résztvevő nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, Képző Intézmény kizárhatja a Képzésben résztvevőt

képzésből.

13.   A Képző szerződésszegésének következményei

Amennyiben bizonyítható módon a Képző mulasztása miatt a képzés nem kezdődik el, vagy nem fejeződik be,

a kifizetett képzési díjat a Képző visszafizeti a finanszírozónak.  

Jelen szerződésből származó esetleges jogviták elkerülésére a Képző a felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között – békés úton –

próbálja rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Polgári Perrendtartás (1952. évi 3. tv.) általános illetékességi szabályi szerint

kijelölt bírósághoz fordulnak.

14.   Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

A Képzésben résztvevő észrevételeit, panaszait a Képző ügyfélszolgálatán személyesen, telefonon, e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Ügyfélszolgálat:

1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 13. III/4.,

nyitvatartás: H-Cs 8:00-16:00 és P: 8:00-13:00,

Tel: (1) 951-0470;

E-mail: info@juve.hu.

15.    A felnőttképzési szerződés szüneteltetése

A felnőttképzési jogviszony a Felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetelhet. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik,

illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.

16. A felnőttképzési szerződést a Képzésben résztvevő azonnali hatállyal felmondhatja, ha

a) a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,

b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti

c) a képzésben részt vevő személy a meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

17. A Felnőttképzési szerződés megszűnik

a) a képzés teljesítését követően.

b) a Képzésben résztvevő bármely oknál fogva a képzésből kilép a képzés befejezése előtt

c) A szerződés megszűnik, amennyiben a Képzésben résztvevő munkáltatója és a Képző között létrejött vonatkozó szerződés megszűnik,

vagy olyan módon módosul, amely a képzés folytatását nem teszi lehetővé.

18.    Egyéb rendelkezések:

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Képzésben résztvevő munkáltatója és a Képző között létrejött szerződésben, a felnőttképzésről szóló

2013. évi LXXVII. törvényben, külön kormányrendeletekben, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadóak.

 

Érvényes: 2020.09.01-től