Felnőttképzési szerződés

Képző neve: Juventus Language Group Kft.
Adószáma: 12191831-2-43
Székhelye: 1117 Budapest, Bercsényi u. 21. A. 108.
Iroda: 1117 Budapest, Karinthy F. út 13. III/4
Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000782
Továbbiakban: Képző

 1. A szerződés tárgya

A Képző a Képzésben résztvevő munkáltatójának megbízásából munkahelyi nyelvi képzést szervez. 

A Felek tudomásul veszik, hogy a Képzőnek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján a Képzésben résztvevő felnőttel felnőttképzési szerződést kell kötnie, melynek részét képezi a személyes adatok kezelése és a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben való rögzítése.

A nyelvi képzés a felnőttképzési törvény keretein belül, bejelentés alapján történik. Jelen felnőttképzési szerződést nem kell írásban megkötni annak tartalma a képzésben való részvétellel elfogadottnak minősül, az első órán való megjelenéssel lép érvénybe.

Jelen szerződés a képzés keretfeltételeit rögzíti, az egyéb részleteket, mint a képzés megnevezése, azonosító száma, a nyelv, óraszám, kezdés dátuma, tervezett befejezési dátuma és a haladás ütemezés, a képzést indító tájékoztató levélben küldi meg a Képző e-mailben, a képzés kezdete előtt, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Képzésben résztvevő vállalja az alábbi kereteket:

2. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

A képzésben való részvétel feltétele az előzetes tudás felmérése, mely két féle formában történik:

 • Szintfelmérés vagy
 • az előző modul „Megfelelt” minősítésű záró vizsgájának beszámítása, ha az nem régebbi 6 hónapnál.


3. Részvétel, megengedett hiányzás mértéke, túllépésének következményei

A hiányzás megengedett mértéke az összóraszám maximum 20 %-a. A megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén a Képzésben résztvevő a képzést nem teljesítette. A részvételi elvárás eltérhet a munkáltató képzési szabályzata alapján, melyről a munkáltató HR osztálya küldi a tájékoztatást a Képzésben résztvevőnek.

Tanórák lemondása/halasztás: Az egyes foglalkozások lemondására legkésőbb az aktuális óra előtt 24 órával van lehetőség.

4. A Képzésben résztvevő teljesítményének ellenőrzése, értékelése

Minden tananyagegység vizsgával zárul, melyre a képzés utolsó két alkalmán kerül sor, írásban és szóban.

A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a Képzésben résztvevő legalább 60 százalékot ér el szóban és írásban is.

Amennyiben a Képzésben résztvevő a vizsgán nem tud megjelenni vagy sikertelen a vizsgája, de a részvételi aránya elegendő a képzés sikeres befejezéséhez, a Képző egy alkalommal ingyenesen pótvizsga lehetőséget biztosít a Képzésben résztvevő számára.

5. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum

A képzésről, a Képzésben résztvevő kérésére Tanúsítványt állít ki a Képző. Amennyiben nem érkezik a Képző felé kérelem, úgy a Képzésben résztvevő eredményeit a Munkáltató felé szolgáltatott képzési Riport tanúsítja.

6. A képzés díja, fizetés

A képzés finanszírozása két módon történhet.

 • Ha a költségviselő a munkáltató, a Képzésben résztvevő munkáltatóját terheli a képzési díj 100%-a. A Képző, havonta, a teljesített órák alapján számol el a Munkáltató irányába. A Képzésben résztvevőt nem terheli fizetési kötelezettség Képző irányába. A tanfolyam idő közbeni befejezése nem jogosítja fel a Képzésben résztvevőt, hogy a tandíj egészét vagy részét visszakövetelje.
 • Ha a képzés költségviselője a Képzésben részvevő, a Képző a Képzésben Résztvevőnek állatja ki a számlát tananyagegységenként, 15 napos fizetési határidővel. A számlát a tananyagegység megkezdéséig kell legkésőbb befizetni, a tanfolyam idő közbeni befejezése nem jogosítja fel a Képzésben résztvevőt, hogy a tandíj egészét vagy részét visszakövetelje.
 • Tananyagköltsége:A képzési díj nem tartalmazza a tananyag költségét. Annak költsége a Képzésben Résztvevő munkáltatója és a Képző közötti megállapodás szerint lehet a Képzésben Résztvevő vagy a Munkáltató költsége, melynek megfizetése a Képző által kiállított számla alapján történik. A tananyag megnevezését és költségét a tanfolyamindító tájékoztató levél tartalmazza.


7. Vizsgadíj, pótvizsgadíj

A záró vizsga díja: ingyenes
Első pótvizsga díja: ingyenes
Szintfelmérés vagy szintvisszamérés: ingyenes

A Képző más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg Képzésben résztvevő terhére.

8. A képzés költségvetési vagy Európai uniós forrása: A Képzés nem Állami vagy Európai Uniós forrásból valósul meg.

9. A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltételei: A képzés nem ösztöndíj formájában valósul meg.

10. Adatkezelés és bizalmasság

A Képzésben résztvevő a képzésben részvétellel hozzájárul adatainak a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti nyilvántartásához és elfogadja jelen feltételeket. A Képző a személyes adatokat kizárólag a kötelező képzési adminisztráció céljából használja, kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.

A Képző által kezelt személyes adatok: viselt név, születési név, anyja neve, születési hely, születési ideje, legmagasabb iskolai végzettsége, email címe, képzésének adatai

A Képző a Képzésben résztvevő adatait 8 évig tartja nyilván. Amennyiben Képzésben résztvevő nem adta meg a Képző részére a személyes adatait a képzés kezdetekor, nem vehet részt a képzésben. A személyes adatok módosítását vagy a képzés befejezését követően az adatok 8 évnél korábbi törlését a Képzésben résztvevő kérheti a Képzőtől írásbeli formában. A Képző adatkezelési szabályzata: https://www.juve.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

 1. A Képzésben résztvevő kötelezettségei

Aktívan közreműködik a képzési és értékelési folyamatban, a megengedett hiányzást nem lépi túl. Részvételét aláírásával igazolja a Jelenléti íven minden alkalommal vagy hozzájárul online képzés esetén a képernyőfotó készítéséhez.

Elfogadja a képzés ütemtervét, indokolatlan késések nélkül részt vesz a képzésen, modulzáró vizsgán részt vesz és a képzés végén elégedettségi kérdőívet tölt ki.

 1. A Képző kötelezettségei

A képzést jó színvonalon megtartja. A felnőttképzési törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíti.

 1. A Képzésben résztvevő szerződésszegésének következményei

Amennyiben Képzésben résztvevő nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, Képző Intézmény kizárhatja a Képzésben résztvevőt képzésből.

 1. A Képző szerződésszegésének következményei

Amennyiben bizonyítható módon a Képző mulasztása miatt a képzés nem kezdődik el, vagy nem fejeződik be, a kifizetett képzési díjat a Képző visszafizeti a költségviselőnek.

Jelen szerződésből származó esetleges jogviták elkerülésére a Képző a felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között – békés úton – próbálja rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Polgári Perrendtartás (1952. évi 3. tv.) általános illetékességi szabályi szerint kijelölt bírósághoz fordulnak.

 1. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

A Képzésben résztvevő észrevételeit, panaszait a Képző ügyfélszolgálatán személyesen, telefonon, e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Ügyfélszolgálat:

1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 13. III/4. (előzetes időpont egyeztetéssel)
nyitvatartás: H-Cs 8:00-16:00 és P: 8:00-13:00
Tel: (1) 951-0470
E-mail: info@juve.hu

 1. A felnőttképzési szerződés szüneteltetése

A felnőttképzési jogviszony a Felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetelhet. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.

17. A felnőttképzési szerződést a Képzésben résztvevő azonnali hatállyal felmondhatja, ha

 • a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
 • a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti
 • a képzésben részt vevő személy a meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott


18. A Felnőttképzési szerződés megszűnik

 • a képzés teljesítését követően.
 • ha a Képzésben résztvevő bármely oknál fogva a képzésből kilép a képzés befejezése előtt.
 • amennyiben a Képzésben résztvevő munkáltatója és a Képző között létrejött vonatkozó szerződés megszűnik, vagy olyan módon módosul, amely a képzés folytatását nem teszi lehetővé.


19. Egyéb rendelkezések

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Képzésben résztvevő munkáltatója és a Képző között létrejött szerződésben, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, külön kormányrendeletekben, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Érvényes: 2020.09.01-től